Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), HABITATGES MARESME 2012 SLU informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la Llei esmentada, HABITATGES MARESME 2012 SLU informa de les dades següents:

  • RAÓ SOCIAL: HABITATGES MARESME 2012 SLU
  • NIF: B65860652
  • DOMINI: WWW.HABITATMARESME.COM
  • DIRECCIÓ POSTAL: DE LA VILA 6,08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA)
  • DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: jordi@habitatmaresme.com
  • TELÈFON: 629858899
  • REGISTRE: tomo …………, folio …………, hoja ………… e inscripción …………

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l'accés i l'ús pel lloc web d'HABITATGES MARESME 2012 SLU confereix la condició d'usuari.
El lloc web d'HABITATGES MARESME 2012 SLU proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per HABITATGES MARESME 2012 SLU per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per HABITATGES MARESME 2012 SLU contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o seguretat en la relació amb tercers · servei compliance l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

HABITATGES MARESME 2012 SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, si en té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que HABITATGES MARESME 2012 SLU té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que se n'impossibiliti l'accés, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i HABITATGES MARESME 2012 SLU conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que HABITATGES MARESME 2012 SLU apliqui en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

HABITATGES MARESME 2012 SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, HABITATGES MARESME 2012 SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

HABITATGES MARESME 2012 SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d'ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats a la pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l'impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que l'IVA no s'incorpori al preu, s'indicarà de manera expressa i es permetrà a l'usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria, incloent-hi, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin aplicables a l'oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

HABITATGES MARESME 2012 SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol seguretat en la relació amb tercers · servei compliance
enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'HABITATGES MARESME 2012 SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de HABITATGES MARESME 2012 SLU. ​Ver detalles 388 / 5.000 Resultados de traducción Resultado de traducción En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'HABITATGES MARESME 2012 SLU.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'HABITATGES MARESME 2012 SLU. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de HABITATGES MARESME 2012 SLU.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l'usuari vol presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic …………………………………………………….. Així mateix, HABITATGES MARESME 2012 SLU disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

HABITATGES MARESME 2012 SLU es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. HABITATGES MARESME 2012 SLU té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor, es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 1 de novembre de 2022