Política de privacitat

Dades del propietari de la web

 • RAÓ SOCIAL: HABITATGES MARESME 2012 SLU
 • NIF: B65860652
 • DOMINI: WWW.HABITATMARESME.COM
 • DIRECCIÓ POSTAL: DE LA VILA 6,08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA)
 • DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: jordi@habitatmaresme.com
 • TELÈFON: 629858899
 • REGISTRE/ DADES ADDICIONALS:

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'HABITATGES MARESME 2012 SLU amb NIF B65860652 i domicili social situat a DE LA VILA 6,08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accions comercials formulari web:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de linteressat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
  mesures per al compliment normatiu · servei compliance

Gestió usuaris web:

 • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades de lusuari
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
 • Base legítima: El consentiment de linteressat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Instalació de cookies

 • Finalitat: Gestió i instal·lació de les cookies
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de linteressat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Adreça IP

Newsletter

 • Finalitat: Gestió de la subscripció a la newsletter, per fer els enviaments corresponents.
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de linteressat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça electrònica

Usuaris web

 • Finalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies
 • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
 • Base legítima: El consentiment de linteressat.
 • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

HABITATGES MARESME 2012 SLU informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobi sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
  mesures per al compliment normatiu · servei compliance
 • Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: Quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel Dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera semblant.
 • Dret a retirar el consentiment: Per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça DE LA VILA 6,08397 PINEDA DE MAR (BARCELONA) (a l'atenció d'HABITATGES MARESME 2012 SLU) o bé per correu electrònic a correu electrònic a jordi@habitatmaresme.com
 • L'escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licite l'exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
  • S'haurà d'identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.)
  • La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/es que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un tractament en concret, només la informació d'aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

HABITATGES MARESME 2012 SLU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .

Última actualització: 1 de novembre de 2022